KLIMA OG
MILJØARBEID

ORKLA MARDAHL

SERTIFISERT MILJØFYRTÅRN

Orkla Mardahl er stolte av å være sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er en anerkjennelse av vårt engasjement for en bærekraftig utvikling og en mer miljøvennlig anleggsbransje. Det er også en forpliktelse som vi tar på alvor og som er styrende i vårt arbeid for å redusere vår miljøpåvirkning og samtidig styrke vårt sosiale ansvar.

ORKLA MARDAHL

BÆREKRAFT

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette er ambisiøse mål som krever innsats fra hele verden.
Orkla Mardahl er forpliktet til å bidra med det vi kan gjennom vårt Miljøledelsessystem. Flere av bærekraftsmålene er relevante for vår arbeidshverdag og gjennom kriterier i vår Miljøfyrtårn-sertifisering.

ORKLA MARDAHL

VÅRE BÆREKRAFTSMÅL

Orkla Mardahl er stolte av å være sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er en anerkjennelse av vårt engasjement for en bærekraftig utvikling og en mer miljøvennlig anleggsbransje. Det er også en forpliktelse som vi tar på alvor og som er styrende i vårt arbeid for å redusere vår miljøpåvirkning og samtidig styrke vårt sosiale ansvar.

ORKLA MARDAHL

DETTE JOBBER VI MED

Graving, massehåndtering og annen anleggsvirksomhet er energikrevende prosesser. I dag kommer denne energien primært fra forbrenning av drivstoff som diesel og bensin.
Vi har kontinuerlig fokus på energieffektivitet i våre arbeidsoppgaver. Det handler om å forbruke minst mulig energi for å oppnå resultat og levere de beste tjenester til våre kunder. For å minimere våre utslipp har vi følgende fokusområder:

N

En moderne maskinpark med oppdatert miljøvennlig teknologi

N

En effektiv prosjektstyring med mål om å unngå unødig transport

N

Informasjon og opplæring av ansatte i effektiv drift og bruk av maskiner og utstyr

N

Utvikling av styringssystemer for å redusere tomgangskjøring

N

Lokal foredling og gjenbruk av masser

Ved å utnytte masser lokalt i prosjekter, gjennom omplassering eller foredling på plassen, sparer vi miljøet for betydelige mengder utslipp. Masser som ikke lar seg gjenbrukes internt kan brukes ved andre prosjekter med behov for tilføring av masser. Masser som ikke umiddelbart kan gjenbrukes i prosjekter leverer vi til gjenvinningsanlegg for foredling til andre fraksjoner.

Ved å prioritere gjenbruk og gjenvinning av masser bidrar vi sterkt til å redusere klimagassutslipp fra transport og masseutvinning. Dette er også i tråd med vårt fokus på bærekraftig utvikling og sirkulærøkonomi.

ORKLA MARDAHL

VÅRT KLIMAREGNSKAP

Krav om redegjørelse for bedriftens klimagassutslipp har blitt vanlig i dagens konkurransesituasjon. Vi mener at åpenhet og samarbeid er nøkkelen til en bærekraftig fremtid. Derfor offentliggjør vi vårt klimaregnskap for å gi våre interessenter innsikt i vårt klimaavtrykk og hvilke tiltak som gjøres for å redusere dette.

Vi jobber hele tiden for å utvikle bedre rutiner og verktøy for innhenting av data til innrapporteringen. Slik kan vi avdekke behov for investeringer og sette inn tiltak der de gir best effekt.

ORKLA MARDAHL

KLIMAREGNSKAP

ORKLA MARDAHL

KONTAKT OM KLIMA, MILJØ OG BÆREKRAFT

Arbeidet med å utvikle en mer bærekraftig og miljøvennlig anleggsbransje krever felles innsats og samarbeid. Ingen står alene i arbeidet med utvikling til det beste for mennesker, miljø og en bærekraftig framtid. Vi oppfordrer derfor alle som kan ha spørsmål eller innspill til oss om å ta kontakt gjennom skjemaet nedenfor.

ORKLA MARDAHL

Retningslinjer og policy

ORKLA MARDAHL

TA KONTAKT I DAG

Send oss en melding